آرشیو موضوع : خدمات درس زندگی

ترمیم و بازسازی زندگی تخریب شده از خیانت یکی از زوجین

ترمیم و بازسازی زندگی تخریب شده از خیانت یکی از زوجین
من به مدت 6 سال برای خلق و بهبود روشهایی که عشق را در زندگی زناشویی احیا می کنند ، فعالیت کرده ام و به هزاران زوج در کشورهای مختلف کمک کرده ام تا بحران های زناشویی شان را حل و عشقشان را نسبت به یکدیگر حفظ کنند. بخصوص زوج هایی که در اثر خیانت یکی از آنها زندگی شان ... ادامه مطلب